Sandikli belediyesi insaat ruhsati belgeleri

Sandikli belediyesi insaat ruhsati belgeleri


Yapı Ruhsatı İçin Gereken Belgeler

1.Dilekçe
2.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3.Vekaletname ve muvafakatname
4.Numarataj Biriminden alınan UAVT tabanında arsanın adresi
5.Tapu Kayıt Örneği ve istisnai hallerde Tapu Kayıt Örneği yerine geçen belge
6.İmar Durumu ( Çap )
7.Aplikasyon Krokisi
8.Mimari Proje
9.Statik Proje ve hesapları
10.Mekanik Tesisat Projesi ve hesapları
11.Elektrik Tesisat Projesi ve Hesapları
12.Jeolojik önlemli alanlarda zemin etüt raporu
13.İlgili Meslek Odasınca düzenlenen Sicil durumu ve fenni mesuluyet üstlenilen işin adı ile fenni mesulun üzerinde bulunan fenni mesuliyete ilişkin inşaat alanını (m2) belirtir belge.
14.Mimar ve Mühendislerin eğer Belediyede tescilli değilse kayıt belgeleri

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 10 GÜN


Yapı Kullanma İzin Belgesi için Gereken Belgeler

1.Dilekçe
2.Nufus Cüzdanı Fotokopisi
3.Tapu kayıt Örneği (Cins Değişikliği Yapılmış) veya istisnai hallerde Tapu Kayıt Örneği yerine geçen belgeler.
4.Numarataj Biriminden alınan UAVT tabanında arsanın adresi
5.SGK İlişiksizlik Belgesi
6.Vergi Dairesi Borcu Yoktur Yazısı.
7.Çevre Sağlık raporu

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 10 GÜN


Tevhit ve İfraz İşlemi İçin Gereken Belgeler

1.Yapım ve Kontrol Bilgileri
2.Kadastro Değişiklik ve Kontrollük İşlemleri İstem Belgesi
3.Tescile Konu olan Harita ve Planlar Kontrol Raporu
4.Büro Kontrol Formu
5.Büro Kontrolü eksik ve hatalar formu.
6.Arazi Kontrol Formu
7.Arazi Kontrolü Eksik ve hatalar formu
8.Arazi Kontrolü Ölçü ve Hesap Çizelgesi
9.Sayman Mutemet alındıları
10.Yapım Sözleşmesi
11.Tapu Senedi
12.Encümen Kararı
13.İmar Durumu
14.Durum Haritası
15.Ömlçü Krokisi
16.Koordine Özet Çizelgesi
17.Aplikasyon Çıktısı
18.Alan Hesabı
19.Koordinat Dönüşüm Hesabı
20.Tescil Bildirimi
21.Poligon Röperleri

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 15 GÜN


ÇAP

1.Dilekçe
2.Tapu Belgesi ( Fotokopisi )
3.Kadastrodan alınmış Aplikasyon Belgesi
4.İmar Çapı için yatırılan harç makbuzu

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 1 SAAT


Kuşat Ruhsat işleri

1.Kimlik Fotokopisi,
2.ÇTV Kaydı,
3.Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
4.1 Adet Fotoğraf,
5.Ustalık Belgesi,
6.Kira Kontratı Fotokopisi,
7.Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
8.Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
9.Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)
10.Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
11.İtfaiye Raporu

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 2 GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri: Yazı İşleri Müdürlüğü


İsim: Barış DAL
 Unvan: Yazı İşleri Müdürü
 Adres: Sandıklı Belediye Başkanlığı
Tel: 0 272 512 50 05
Faks: 0 272 512 61 12
E-Posta: yaziisleri @ sandikli.bel.tr


İkinci Müracaat Yeri: Başkanlık Makamı

Kaynak: Sandikli Belediyesi Web Sitesi


Okunma Sayisi: 640